Digitalisering inkluderas i förskolans läroplan - förändringarna i korthet

av Fredrika Bernadotte på Prion | 7 februari 2017

Förändringarna som Skolverket föreslår handlar om att barnen ska få träna sig i att använda digitala verktyg och medier i tidig ålder på förskolan. Att behärska digitala medier kommer vara viktigt för likvärdigheten och möjligheterna att lyckas i sin senare skolgång, regeringen beslutade i mars 2017 att digitala verktyg ska ha ett större fokus genom hela grund- och gymnasieskolan.

Här är en sammfattning på förändringarna som Skolverket lagt fram för regeringen.

1. Tydligt uppdrag: utveckla barnens digitala kompetens!

Skolverket föreslår ett nytt stycke som tydliggör skolans uppdrag att bidra till att utveckla barnens digitala kompetens.

“Förskolan ska bidra till att barnen utvecklar förståelse för den digitalisering som de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se konsekvenser av sitt handlande. Förskolan ska därigenom ge barnen förutsättningar att utveckla digital kompetens..“

— Skolverkets förslag på förändring i läroplanen

2. Träna konsekvensreflektion kopplat till digitala medier

Skolverket föreslår att arbetslaget ska uppmärksamma barnen på konsekvenser vid användning av digitala verktyg och medier.

3. Lär hantering av digitala medier

Verket vill vidare göra ett tillägg om att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda digitala verktyg och medier för skapande, kommunikation, utveckling och lärande. Förskolläraren får ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin användning av digitala verktyg på ett sätt som främjar utveckling och lärande.

Arbetslaget ska också ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

4. Förstärkt ansvar på förkolechefer

I delen om Förskolechefens ansvar återfinns också förslag på förstärkt skrivning inom kompetensutveckling avseende kollegialt lärande.

“Det är bra att den digitala kompetensen får en tydligare framskrivning i Läroplanen för förskolan. Att tidigt lägga grunden för att hantera digitala verktyg och att ge barn möjligheter att utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik är viktigt för att överbrygga de digitala klyftor som finns i Sverige. Ju tidigare ett sådant förhållningssätt grundläggs desto större chans är det att barnen kan ta del av de möjligheter som digitaliseringen innebär och chans att minska de risker som finns med samma samhällsutveckling.”

— Lärarnas Riksförbund

Läs mer om Skolverkets förslag här.

hello@prionapp.com

Prion är ett digitalt verktyg för att personal och barn tillsammans ska ge föräldrar insyn

Prion används i förskolan för att ge föräldrar inblick i vad som sker på förskolan dagligen. Appen är säker ur integritetessynpunkt och följer Personuppgiftslagen vilket gör att även barnens ansiken får delas i appen. Läs mer om appen här.